top of page
logo nou.png
logo nou.png

REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

Caii de la Letea x TIFF.23

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

  1. Organizatorul campaniei S.C. Via Viticola S.R.L. persoană juridică romana, cu sediul în Bucuresti, Str. G-ral C-tin Budisteanu nr 8, Sector 1, Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO 8329301, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/6076/2006, avand CONT RON: RO41 RZBR 0000 0600 1720 7261 deschis la RAIFFEISEN BANK SMB, reprezentata legal prin Dl Alin Lazarescu  in calitate Director General

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Prezentul regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã pe site-ul www.caiidelaaletea.com/regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/ sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/ sau  înceta şi/ sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi atasate prezentului regulament.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi  serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

2.2. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 3 – 13 Iunie 2024, inclusiv.

După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.

2.3 Campania este organizată şi se desfăşoară pe www.instagram.com/caiidelaletea/ si www.facebook.com/caiidelaletea/ .

Campania este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este accesibil tuturor persoanelor interesate pe www.viaviticola.ro/regulament.

 

Campania este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este accesibil tuturor persoanelor interesate pe www.viaviticola.ro/regulament.

 

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1. Desfãşurarea Campaniei:

MECANISMUL

In conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va oferi pe data de 13 iunie, prin tragere la sorti pe site-ul www.random.org 12 invitatii pentru festivalul de film TIFF din Cluj si 12 sticle de vin din gama Caii de la Letea Princeps. Participantii la concurs trebuie sa urmareasca profilul de Instagram https://www.instagram.com/caiidelaletea/ si sa eticheteze persoanele cu care doresc sa mearga festival intr-un comentariu pe postarea despre concurs pe www.instagram.com/caiidelaletea/ sau www.facebook.com/caiidelaletea/ si vor fi automat inscrisi in concurs. Castigatorii vor fi anuntati printr-un mesaj in Facebook Messenger sau Instagram si vor stabili impreuna cu organizatorul modalitatea de a ridica premiul.

3.2 – Dreptul de participare. La concursul organizat de Via Viticola S.R.L. pot participa toate persoanele au au implinit varsta de 18 ani si au domiciliul pe teritoriul Romaniei si au comentat in cadrul postarii “Concurs Caii de la Letea x TIFF.23” de pe pe www.instagram.com/caiidelaletea/ si www.facebook.com/caiidelaletea/. La extragere vor participa doar persoanele care urmaresc pagina de instagram www.instagram.com/caiidelaletea/ si au comentat si etichetat pe cineva in postarea anterioara extragerii. Nu se califica persoanele care vor comenta dupa data extragerii.

 

3.3. Cine nu poate participa la Consurs.

 

La concurs nu pot participa angajații și colaboratorii Organizatorului, precum și soții/soțiile, ori rudele de gradul întâi și doi ale acestora.

 

SECŢIUNEA 4. DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CAȘTIGĂTORILOR

 

4.1 - Desemnarea câștigatorilor.

Câștigătorii vor fi desemnati prin tragere la sorți automată prin intermediul site-ului Random.org., pe data de 13 iunie. Se vor extrage cei trei castigatori si doua rezerve. Castigatorii vor fi anunțati via Facebook Messenger.

4.2 - Validarea câștigatorilor. Câștigatorii vor fi contactati prin mesaj privat pe www.instagram.com/caiidelaletea/ si www.facebook.com/caiidelaletea/pentru a se identifica si a lasa adresa pentru a intra in posesia vinului. Termenul de validare si de contactare este de maxim o zi. In cazul in care castigatorii nu vor raspunde in termenul si conditiile aratate in prezentul Regulament, premiul va fi transferat uneia dintre rezervele extrase. Dacă nici una dintre rezervele extrase nu va contacta Organizatorul, premiul va fi anulat si nu se va reporta.

 

SECȚIUNEA 5. PREMII

 

Premiile puse la dispozitie sunt:

Locul I - 6 invitatii la TIFF + 6 sticle de vin #CaiiDelaLeteaPrinceps

Locul II - 4 invitatii la TIFF + 4 sticle de vin #CaiiDelaLeteaPrinceps

Locul III- 2 invitatii la TIFF + 2 sticle de vin #CaiiDelaLeteaPrinceps

Vinul se va oferi in functie de stocurile si disponibilitatea Organizatorului. Expeditia vinului este in sarcina Organizatorului. Valoarea premiilor oferite in cadrul extrageri este urmatoarea:

Locul I – 408 lei

Locul II – 272 lei

Locul III - 136 lei

Refuzul de a primi premiile conduce la pierderea dreptului câștigătorului la premiu. Câștigătorii își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și veridicitatea informațiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise organizatorului, acesta neasumându-și nicio responsabilitate pentru informațiile și datele care nu corespund realității și/sau pentru declarațiile mincinoase și nici pentru orice consecință care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declarație. Câștigătorul care declară/transmite informații/date eronate/false este decăzut din calitatea de câștigător. De asemenea, organizatorul nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legată de vreun premiu. Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătură cu acesta, inclusiv deteriorarea premiului la transport.

 

SECTIUNEA 6. CONTRAVALOAREA IN BANI.

Nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.

 

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Participantii la concurs au drepturile prevazute de dispozitiile legale in vigoare, in special Regulamentul UE 2016/679 – GDPR, exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa, pe adresa Organzatorului, asa dupa aceasta este mentionata la inceputul prezentului Regulament.

Această informare este aplicabilă tuturor persoanelor care optează pentru inscrierea in tombola.
Singurele date cu caracter personal care vor fi in posesia Organizatorului sunt cele completate de catre participantul la tombola primirea premiului. Aceste date vor fi folosite de catre Organizator doar in scopul prevazut in prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

4.1. Imposibilitatea oricarui client al oricarui dintre Locatiile Participante de a achiziționa produsele Via Viticola pe durata Campaniei exonerează Organizatorul de orice răspundere.

 

SECŢIUNEA 9. FORŢA MAJORĂ

5.1. Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã conform legii - împiedică sau întârzie total sau parţial executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 şi 1083 Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

5.2. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevãzute în cazul producerii unui eveniment ce costituie forţã majorã, inclusiv în cazul imposibilitãţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfãşurarea în bune condiţii a Campaniei.

5.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendatã oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiţa ca acesta sã comunice în prealabil o astfel de situaţie şi cu respectarea Art. 1.2 de mai sus.

 

SECŢIUNEA 10. LITIGII ŞI RECLAMAŢII

6.1. În cazul unor litigii apărute între Participant şi orice client al Locatiile Participante/orice tert cu privire la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

6.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: Bucuresti, strada Constantin Budisteanu nr. 16, sector 1 sau la adresa de e-mail: marketing@viaviticola.ro In atenţia Departamentului Marketing, în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie / reclamaţe în legătură cu derularea Campaniei.

6.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile pe care le considerã necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

Organizator,                                      

VIA VITICOLA SRL                                                                                                

bottom of page