logo nou.png
Logo CAII DE LA LETEA

REGULAMENTUL CAMPANIEI 

Caii de la Letea, gustul verii!

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

  1. Organizatorul campaniei S.C. Via Viticola S.R.L. persoană juridică romana, cu sediul în  Bucuresti, Str. G-ral C-tin Budisteanu nr 16, Corp A1, Camera 7, Sector 1, Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO 8329301, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/6076/2006, avand CONT RON: RO41 RZBR 0000 0600 1720 7261 deschis la RAIFFEISEN BANK SMB, reprezentata legal prin Dl Alin Lazarescu  in calitate Director General

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Prezentul regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã pe site-ul www.caiidelaaletea.com/regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau  înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi atasate prezentului regulament.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi  serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

2.2. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 06.06.2022 – 15.06.2022 inclusiv.

După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.

2.3. Campania este organizată şi se desfăşoară pe pagina de Facebook a organizatorului.

Campania este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este accesibil tuturor persoanelor interesate.

 

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1. Desfãşurarea Campaniei:

MECANISMUL

In conditiile prezentului Regulament, Organizatorul oferi 6 premii după cum urmează:

5 premii x două vochere care pot fi schimbate în bilete la unul dintre filmele prezentate în cadrul Transilvania International Film Festival (TIFF) în perioada 17 - 26 Iunie 2022.

1 premiu constând în trei sticle de vin Caii de la Letea.

Pentru a intra în concurs, participanți trebuie să comenteze la postarea dedicată concursului cu câte o fotografie cu vinul Caii de la Letea preferat și să eticheteze persoana cu care își dorește să participe la Transilvania International Film Festival.

Pe data de 15 Iunie, organizatorul va alege cei 6 (șase câștigători) în mod aleatoriu, prin random.org.

Câștigătorii vor fi anunțați prin mesaj privat de modalitatea de intrare în posesie a premiului.

Anexele prezentului Regulament și/sau orice altă prevedere a Regulamentului vor putea fi modificate unilateral de cãtre Organizator, cu condiţia comunicarii către public – potrivit prevederilor art.1.2 de mai sus - a modificarilor operate.  

SECŢIUNEA 4. FORŢA MAJORĂ

5.1. Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã conform legii - împiedică sau întârzie total sau parţial executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 şi 1083 Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

5.2. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevãzute în cazul producerii unui eveniment ce costituie forţã majorã, inclusiv în cazul imposibilitãţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfãşurarea în bune condiţii a Campaniei.

5.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendatã oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiţa ca acesta sã comunice în prealabil o astfel de situaţie şi cu respectarea Art. 1.2 de mai sus.

 

SECŢIUNEA 6. LITIGII ŞI RECLAMAŢII

6.1. În cazul unor litigii apărute între Participant şi orice client al Locatiile Participante/orice tert cu privire la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

6.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: Bucuresti, strada Constantin Budisteanu nr. 16, sector 1 sau la adresa de e-mail: marketing@viaviticola.ro In atenţia Departamentului Marketing, în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie / reclamaţe în legătură cu derularea Campaniei.

6.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile pe care le considerã necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

Organizator,                                 

VIA VITICOLA SRL.